STATUTUL ASOCIAŢIEI LAND ROVER OWNERS CLUB ROMÂNIA

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. ASOCIAŢIA  “Land Rover Owners Club România”, denumită în continuare şi Asociatia sau este fondată potrivit actului constitutiv de :

 1. GOLOGAN MARIUS CĂTĂLIN,
 2.  ILEA CĂTĂLIN GEORGEL,
 3. VIDU CRISTIAN MIHAI,
 4. BILAN IOAN CRISTIAN,
 5. GĂRGĂIANU FLORENTIN SEBASTIAN,

 Art. 2 ASOCIAŢIA “LAND ROVER OWNERS CLUB ROMÂNIA” este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial constituita in conditiile OUG nr.26/2000, completata si modificata prin OUG nr 37/2003 si aprobata prin Legea nr. 246/2005.

Art. 3 - Scopul 

Scopurile asociaţiei sunt următoarele:

 1. Reunirea proprietarilor de autoturisme LAND ROVER intr-un cadru organizat si legal
 2. Organizarea activităţilor comune de recreere a membrilor Clubului
 3. Îndrumarea şi instruirea membrilor pentru o utilizare şi o intreţinere corectă a autoturismelor Land Rover.
 4. Promovarea utilizării şi conservării autoturismelor Land Rover
 5. Organizarea de actiuni ecologice si de salubrizare a mediului inconjurator.

 Art. 4 – Denumirea

Denumirea asociaţiei este: LAND ROVER OWNERS CLUB ROMÂNIA, conform Dovezii disponibilitatii denumirii nr. 105584/30.11.2011 eliberata de Ministerul Justitiei – Departamentul pentru Comunicare si Relatii Publice si a Acordului privind denumirea Asociatiei nr. 1384/13.12.2011 eliberat de .Secretariatul General al Guvernului Romaniei.

 Art. 5 – Sediul

(1)   Sediul Asociaţiei este situat in: BUCUREŞTI, Str. Iliada nr.37, Sector 5, Cod Poştal 051064.

(2)   Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

(3)   Site-ul si domeniul de internet al Clubului este www.lroc.ro


Art. 6 Durata 

Asociatia Land Rover Owners Club România se constituie pe o durata nedeterminată.

 Art. 7 – Patrimoniul

(1)               Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 1000 lei  şi este alcătuit din aporturile în numerar depuse de asociaţi la data constituirii.

(2)               Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia româna în vigoare, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 8 – Obiective

(1)   În vederea realizării scopului Asociatia “Land Rover Owners Club România” potrivit art. 3 din prezentul statut, Clubul are urmatoarele obiective şi activităţi.

 1. Organizarea de expediţii turistice în grup şi cu familiile;
 2. Acţiuni umanitare in zone defavorizate şi/sau calamitate;
 3. Organizarea şi participarea la acţiuni de ecologizare şi protejare a naturii;
 4. Organizarea de întâlniri şi seminarii în scopul popularizării unei intreţineri şi exploatări corecte a vehiculelor 4x4 în general şi a celor Land Rover în special;
 5. Organizarea de întâlniri şi seminarii în scopul învăţării unei utilizări corecte a accesoriilor specifice 4x4 (trolii, proiectoare, staţii CB, GPS, hărţi, etc.);
 6. Sprijinirea şi consilierea membrilor în proiectele de restaurare/recondiţionare şi/sau modificare a vehiculelor proprii;
 7. Organizarea şi participarea la evenimente de promovare a mărcii Land Rover.

 

(2)   Schimbarea scopului şi obiectivelor Clubului se face numai de către fondatori sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a 4/5 din numarul membrilor Consiliului Director.

(3)   În toate cazurile, schimbarea scopului Clubului se poate face numai daca acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori daca acesta nu mai poate fi îndeplinit.

 Art. 9 – Afiliere. Sucursale/filiale

(1)   Asociatia Land Rover Owners Club România se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor sale.

(2)   Asociatia Land Rover Owners Club România îşi poate constitui sucursale sau filiale, în ţară sau în străinatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.

(3)   Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale Asociatiei Land Rover Owners Club România.

(4)   Personalitatea juridică a filialei se dobândeste în condiţiile legislaţiei în vigoare din ţara în care îşi are sediul filiala înfiinţată.

(5)   Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului Director al filialelor Asociaţiei este stabilită prin hotărârea autentificată a Adunării Generale a Asociatiei Land Rover Owners Club România.

(6)   Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare in condiţiile stabilite de Adunarea Generală prin actul constitutiv al ei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Clubului, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociatiei Land Rover Owners Club România

 
 CAPITOLUL II – MEMBRII CLUBULUI

 Art. 10 – Calitatea de membru

(1)   Calitatea de membru al Asociatiei va putea fi obţinută de toţi cei care sunt interesaţi în obiectivele acesteia şi care doresc sa contribuie la realizarea acestor obiective. Procedura de obţinere a calităţii de membru este descrisă în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al LROCR.

(2)   Categorii de membri ai asociatiei:

 1. Membri fondatori – membrii care au constituit Asociatia şi au contribuit moral şi material la fondarea acesteia şi la constituirea patrimoniului social.
 2. Membri activi – persoane fizice sau juridice, romane sau straine proprietari ai cel puţin unui autoturism din modelele mărcii Land Rover, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociatiei şi care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de art. 11 din prezentul Statut.
 3. Membri de familie – rude de gradul 1 al unui membru fondator sau membru activ.
 4. Membri simpatizanţi – persoane fizice sau juridice, romane sau straine care simpatizează marca şi/sau care intenţioneaza achiziţionarea unui autoturism din modelele mărcii.
 5. Membri afiliaţi – societăţi comerciale sau organizatii non-profit care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociatiei şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociatia în realizarea obiectivelor acesteia.
 6. Membri de onoare – personalităţi marcante care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociatiei şi care, prin activitatea lor, sprijina Asociatia în realizarea obiectivelor acesteia sau persoane fizice şi/sau juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial Asociatia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau functional la realizarea scopului acesteia.

(3)   Calitatea de membru-activ, membru de familie sau de membru-simpatizant al Asociatiei se acordă de către Consiliul Director, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.

(4)   Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a cel putin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului Director .

(5)   Contribuţiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului şi obiectivelor acestuia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociatie.

(6)   Încetarea/pierderea calităţii de membru

 1. Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:
 2. prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată;
 3. prin excludere in următoarele situaţii:

-       încalcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărîrilor organismelor de conducere ale Asociatiei,

-       ca urmare a unei condamnări, prin hotărare judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi principiile Asociatiei;

-       în caz de neplată a cotizaţiei timp de şase luni.

 1. Excluderea se face de catre Consiliul Director prin decizie.
 2. Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generală.
 3. De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia de către Adunarea Generală, calitatea de membru al Asociatiei este suspendată.


Art. 11 – Drepturi  şi obligaţii ale membrilor

(1)   Drepturile membrilor fondatori, membrilor activi şi membrilor afiliaţi ai Asociatiei sunt urmatoarele :

a. Să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;

b. Să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director;

c. Să beneficieze de programele iniţiate sau organizate de Asociatie;

d. Să participe la programele derulate de Asociatie;

e. Să beneficieze de serviciile Asociatie;

f. Să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociatie;

g. Să aiba acces la spaţiile şi dotările Asociatiei pentru organizarea unor manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive in domeniile de interes ale acestuia;

h. Alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociatiei.

(2)   Membrii simpatizanţi şi membrii de onoare ai Asociatiei beneficiază de drepturile prevăzute la art. 11, alin.(1) lit. c), d), e), f), g) şi h) din prezentul Statut.

(3) Obligaţiile membrilor Asociatiei sunt următoarele:

 1. Să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Asociatiei;
 2. Să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociatie;
 3. Să-şi îndeplineasca obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
 4. Să verifice săptămânal Forumul Clubului (secţiunea rezervată membrilor) şi să participe la sondajele şi scrutinele “on-line” privind activitatea Asociatiei şi a Consiliului Director.
 5. Să îndeplineasca celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociatie.

(4) Abateri şi sancţiuni:

 - Constituie abateri săvârşirea de catre membrii Asociatiei a următoarelor :

 1. Denigrarea numelui, reputatiei, imaginii sau activităţii Asociatiei;
 2. Întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociatiei;
 3. Angajarea Asociatiei in acţiuni pentru care nu a fost autorizat de organele de conducere;
 4. Implicarea Asociatiei în activităţi politice;
 5. Abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociatiei;
 6. Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă;
 7. În cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociatiei, neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-şi desfaşoare în mod eficient activitatea.

- Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:

 1. Avertisment;
 2. Avertisment sever şi ultimativ;
 3. Suspendarea pe termen determinat din Asociatie sau/şi din funcţia de conducere potrivit Statutului Asociatiei;
 4. Excluderea din Asociatie.

 

CAPITOLUL III – RESURSELE  PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

 Art. 12 - VENITURI

(1)   Patrimoniul social iniţial al Asociatiei se completează cu veniturile din contribuţiile, cotizaţiile şi taxele de înscriere a membrilor, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea, în condiţiile legii, a sumelor disponibile, sponsorizări, donaţii sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.

(2)   Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociatiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor lui.

 Art.13 – CHELTUIELI

(1)   Cheltuielile Asociatiei vor fi aprobate de Consiliul Director pe baza actelor justificative anexate şi vor fi evidenţiate în Raportul Anual de activitate al Asociatiei.

(2)   Toate cheltuielile vor fi efectuate pentru realizarea scopului prevăzut la Art.3

 

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secţiunea I

 Art. 14 – Adunarea generală

(1)   Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor cu drept de vot.

(2)   Adunarea Generală are următoarele competenţe:

a)      stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului;
e) infiinţarea de filiale;
f) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociatiei;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

(3)   Adunarea Generală se întruneste cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi cenzorului.

(4)   Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixata pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurarii ei, în acest din urmă caz dacă:

a)      se impune în mod necesar modificarea statutului;

b)      apar situaţii care afectează existenţa Asociatiei;

c)      la cererea scrisă a cel puţin 1/2 din numărul total al membrilor cu drept de vot.

(5)   Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii.

(6)   Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, şi depuse cu cel putin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

(7)   La Adunarea Generală participă:

-       membrii fondatori;

-       membrii-activi;

-       reprezentanţi ai membrilor afiliaţi;

-       membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

-       membrii-sustinatori, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

-       alti invitati, fără drept de vot.

(8)   În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator, membru-activ şi membru-afiliat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

(9)   În situaţia în care, datorită distanţelor fizice, membri nu se pot prezenta la şedinţele Adunării Generale convocate statutar, se va proceda la dezbaterea şi votarea punctelor inscrise pe ordinea de zi in sistem “on-line”, utilizând secţiunea rezervată membrilor de pe Forumul Asociatiei.

(10)           Asociatii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii, ascendenţii sau descendenţii, rudele in linie colaterală sau afinii lor pana  la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

 Art.15 – Cvorumul

(1)   Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unul dintre membrii cu drept de vot.

(2)   Daca nu se îndeplineste cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă în mod automat după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi.

(3)   Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.

(4)   Membri absenţi iau cunostinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei sau din secţiunea rezervată membrilor pe Forumul Asociatiei.

 Art. 16 – Desfăşurarea lucrarilor

(1)   Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociatiei sau, în lipsă, de înlocuitorul acestuia.

(2)   Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot prezenţi, cu exceptia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea Asociatiei sau modificarea scopului lui.

(3)   In cazul în care, din motive justificate, unul din membrii nu poate fi prezent la Adunarea Generală, acesta poate delega unul din membrii prezenţi să voteze în locul lui. Delegaţiile, în acest caz, se vor depune la Consiliul Director înainte de începerea lucrărilor Adunării Generale.

 Art. 17 – Dezbaterea si votarea “on-line”

(1)   Pentru simplificarea procedurilor si pentru a permite tuturor membrilor, indiferent de locaţie, să-şi exprime opinia şi să ia parte la procesul de elaborare şi votare a hotărârilor Adunării Generale, în anumite situaţii, decise de Consiliul Director, se poate recurge la procedura de dezbatere si votare “on-line” a acestora.

(2)   Pentru acest scop, Forumul Asociatiei va avea o secţiune rezervată doar membrilor cu drept de vot.

(3)   Documentele supuse dezbaterii si aprobării vor fi publicate în aceasta secţiune şi vor putea fi discutate si votate în decurs de 15 zile calendaristice.

(4)   Dupa expirarea timpului, rezltatele votului vor fi înregistrate şi hotărârile se vor considera aprobate daca vor fi votate de jumătate plus unu din participanţii la acest scrutin.

(4)   Procesul-verbal al hotararilor astfel adoptate vizand modificarea Statutului Asociatiei va fi semnat in termen de maxim 30  de zile de desfasurarea sedintei, prin grija Consiliului Director.

(5)   Hotararile astfel adoptate vor putea fi contestate numai în cadrul Adunării Generale.

 Art. 18Contestarea hotărârilor

(1)   Hotărârile Consiliului Director contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociatiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, de de catre oricare dintre membrii cu drept de vot. Contestaţiile argumentate vor fi luate în considerare, în termen de 15 zile de la înregistrare sau publicarea acestora pe Forumul Asociatiei. Contestaţiile vor fi remise Preşedintelui care va dispune imediat suspendarea hotărârii in cauză şi punerea ei în discuţia Adunării Generale sau pe forumul Asociatiei, în cel mai scurt timp.

(2)   Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociatiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, de de catre oricare dintre membrii care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunostinţă despre hotarare sau de la data când a avut loc sedinţa, după caz.

 

Sectiunea a II-a

 Art. 19 – Consiliul  Director

(1)   Consiliul Director iniţial este format din membrii fondatori, potrivit Actului Constitutiv.

(2)   Mandatul Consiliului Director iniţial este valabil până la prima Adunare Generală care se va organiza în cel mult un an calendaristic de la data înfiinţării.

(3)   Alegerile pentru Consiliul Director au loc o dată la patru ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generală care le urmeaza.

(4)   Alegerea Cenzorului se face o dată la patru ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, cand se poate efectua la Adunarea Generala imediat următoare.

(5)   Consiliul Director al Asociatiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

 Art.20 – Componenţa Consiliului Director si atributii

(1)   Consiliul Director al Asociatiei este constituit din 5 persoane, astfel:

(2)   PREŞEDINTE - GOLOGAN MARIUS CĂTĂLIN,

Atributiile preşedintelui sunt:

- de a prezida reuniunile Asociatiei, ;

- de a promova, în general, obiectivele acestuia

- de a pentru a ajuta la armonizarea şi cooperarea dintre membri;

- de a raporta membrilor la Adunarea Generală anuală privind activităţile Asociatiei pentru anul fiscal incheiat.

- angajeaza si reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii, conform deciziilor Consiliului Director sau Adunarii Generale..

(3)   VICEPREŞEDINTI - ILEA CĂTĂLIN GEORGEL,

Si

GĂRGĂIANU FLORENTIN SEBASTIAN,

Atributiile vicepreşedintilor sunt:

- de a planifica, controla şi coordona toate aspectele legate de divertisment şi întâlniri, precum şi orice comisie s-ar putea constitui pentru un anumit eveniment;

-  de a elabora şi emite buletine informative lunare ale activităţilor Asociatiei;

- ajută Preşedintele la întocmirea raportului de activitate la Adunarea Generală cu privire la activităţile Asociatiei pentru anul fiscal incheiat.

- de a dezvolta şi intreţine un program de instruire  la un standard ridicat pentru utilizarea şi intreţinerea corectă atât a maşinilor cat şi accesoriilor specifice (comunicatii, orientare, recuperare, etc.)

- acţioneaza în calitate de preşedinte, în absenţa acestuia.

(4)   SECRETAR GENERALVIDU CRISTIAN MIHAI,

Atributiile secretarului general sunt:

- de a asista Vicepreşedintii în toate aspectele legate de divertisment şi intalniri şi pentru  coordonarea tuturor activităţilor Asociatiei

- de a ajuta la elaborarea sau emiterea de buletine informative lunare ale activitaţilor Asociatiei.

- de a asigura arhivarea atat a documentelor scrise cat şi a celor foto-video privind activităţile Asociatiei pentru a se putea pastra istoricul acestuia.

- de a coordona activităţile de actualizare a site-ului si forumului Asociatiei

- de a tine evidenta registrelor membrilor Asociatiei

- de a redacta procesele-verbale ale Adunarii Generale

- de a indeplini îndatoririle de Vicepreşedinte în  absenţa unuia dintre acestia.

(5)   PURTATORUL DE CUVANT - BILAN IOAN CRISTIAN,

Atributiile purtatorului de cuvant sunt:

- de a elabora publicaţiile periodice ale Asociatiei

- de a tine legatura cu toţi membri Consiliului Director asigurând transparenţa activităţilor Asociatiei, atat catre membri cat şi catre autorităţi

- de a construi şi menţine imaginea publica a Asociatiei.

(6)   La sedinţele Consiliului Director mai participa, fără a avea drept de vot, urmatorii:

a)      SECRETAR ONORIFIC – Datoria  acestuia este să înregistreze şi să arhiveze minute de la toate reuniunile Asociatiei, de a primi şi răspunde la întreaga corespondenţă adresată Asociatiei; să păstreze toate scrisorile primite şi copii ale celor trimise; să păstreze toate documentele oficiale şi arhivele în custodie, în condiţii de siguranţă.

b)      TREZORIER ONORIFIC – Datoria acestuia este de a ţine evidenţa fondurilor Asociatiei, de a încasa cotizaţiile şi contribuţiile financiare depunându-le cât mai curând posibil în bancă pentru a putea prezenta periodic (lunar sau trimestrial) un extras de cont la zi. Eliberează chitanţe pentru sumele primite, efectuează plaţile aprobate de Consiliul Director. Semnează împreună cu Presedintele şi Cenzorul actele financiare ale Asociatiei. Prezintă Adunării Generale un raport complet privind exerciţiul financiar încheiat.

c)      ADMINISTRATORUL – Se ocupă de menţinerea în perfectă stare de utilizare a întregului inventar, mobil şi imobil al Asociatiei.

d)      AVOCAT/CONSILIER JURIDIC – Asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea Asociatiei, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile lui cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română ori straină. Îşi desfaşoară activitatea conform cu Statutul Profesiei de Avocat sau Consilier Juridic.

(7)   Acestia vor fi numiti prin decizie de catre Consiliul director.

 Art. 21Desemnarea şi revocarea membrilor Consiliului Director

(1)   Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret, de Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumatăţi plus unu din votul membrilor fondatori, membrilor-activi şi membrilor afiliaţi, prezenţi la Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani.

(2)   Potrivit hotărârii Adunării Generale, membrii iniţiali ai Consiliului Director vor putea fi inlocuiţi.

(3)   În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terţă persoană, potrivit hotărârii Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăti plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

(4)   În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.

(5)   Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu intrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, pot decide excluderea membrilor Asociatiei sau revocarea membrilor Consiliului Director al Asociatiei.

(6)   Funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătaţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

(7)   Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare. În cazul în care, din motive obiective, nu se poate convoca o Adunare Generală în acest interval, Consiliul Director poate numi in funcţia rămasă liberă un alt membru, cu titlu interimar, până la urmatoarea întrunire a Adunării Generale.

 Art. 22 – Atribuţiile Consiliului Director

(1)   In exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a)      Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociatiei;

b)      Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociatiei;

c)      Aproba organigrama şi strategia de personal ale Asociatiei;

d)      Elaborează regulamentul intern de funcţionare şi organizare al Asociatiei;

e)      Îndeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

(2)   Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotararii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenăii, rudele in linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

(3)   Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociatiei pot fi atacate de membri cu drept de vot sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(4)   În situaţii deosebite, Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de Club pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociatiei sau orice alte atribuţii prevazute în lege sau în statut.

 Art. 23 – Frecvenţa întâlnirilor

(1)   Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociatiei o impun.

(2)   Convocarea Consiliului Director se face de Presedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixata.

(3)   Consiliul Director delibereaza, în mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumatate plus unu din voturi.

(4)   Deliberarile şi hotărârile Consiliului Director se consemneaza în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

 Art.24 – Personalul angajat

 În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociatia poate avea servicii specializate a căror modalitate de funcţionare şi organigramă se stabilesc de Consiliul Director care va angaja personal contractual.

 

 CAPITOLUL III – CONTABILITATE ŞI CONTROL FINANCIAR

Art.25 - Controlul financiar

(1)   Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un Cenzor, respectiv STOICESCU SIMONA-MIHAELA –.

(2)   În realizarea competenţelor sale, Cenzorul:

a)    verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;

b)   intocmeste rapoarte şi le prezinta Adunarii generale şi Consiliului Director;

c)    poate participa la sedintele Conşiliului Director, fara drept de vot;

d)   indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Conşiliul Director.

(3)   Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

(4)   Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă asociaţia va avea mai mult de 100 de membri inscrişi, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

(5)   Adunarea Generală aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al asociatiei.

(6)   Cenzorul este ales de catre Adunarea Generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor cu drept de vot prezenţi, pentru un mandat de 3 ani.

 Art.26 – Veniturile şi cheltuielile asociaţiei

(1)   Veniturile Asociatiei provin din:

 1. cotizatiile, taxele de adeziune şi contributiile in bani ale membrilor fondatori şi ale celorlalte categorii de membri;
 2. dobanzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
 3. dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
 4. venituri realizate din activitati economice directe, incluşiv din activitati de organizare a unor targuri, expozitii şi/sau alte manifestari;
 5. donatii, sponsorizari sau legate;
 6. resurse obtinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 7. alte venituri prevazute de lege.

(2)   Asociatia poate infiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociatiei.

(3)   Asociatia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, daca acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al Asociatiei.

(4)   Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:

 1. cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociatiei;
 2. salarii şi adaosuri la salarii;
 3. indemnizaţii, prime şi premii;
 4. procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatura medicală şi alte bunuri şi servicii necesare realizarii scopului Asociatiei;
 5. procurări de echipamente şi accesorii necesare programelor de instruire iniţiate si organizate de Asociatie.
 6. chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
 7. burse, cazare, masa, transport;
 8. utilităţi: energie electrică, termică, gaze naturale, apă etc.;
 9. alte cheltuieli aprobate Consiliul Director.

(5)   Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoane insărcinate de Consiliul Director.

(6)   Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi bănesti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(7)   Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilitatile existente.

 Art. 27 Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

 

 CAPITOLUL IV – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 28 – Dizolvarea 

(1)   Asociaţia “Land Rover Owners Club România” se va putea dizolva:

 1. De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
 2. Prin hotarare judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:

-       scopul şi/sau activitatea Asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

-       realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

-       urmăreşte alt scop decat cel pentru care a fost constituit;

-       a devenit insolvabil;

-       nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

 1. Prin hotărârea Adunării Generale.
 2. În alte situaţii prevăzute de lege.

(2)   În cazul dizolvării Asociatiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea Generala după caz.

(3)   Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

(4)   Lichidatorii, la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situatia exactă a activului şi pasivului.Ei sunt obligaţi sa primească şi sa păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociatiei şi să ţina un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5)   Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

(6)   Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(7)   Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate în curs de derulare.

 Art. 29 Lichidarea

(1)   În cazul dizolvării Asociatiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite catre persoane fizice.

(2)   Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

(3)   Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile in condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

(4)   Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

 Art. 30 – Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

Art. 31 – După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Clubul şi sa indeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art. 32 – Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreuna cu toate registrele şi actele Asociatiei şi ale lichidării, dupa aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art. 33 – Clubul incetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE

 Art. 34 – Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

Art. 35Redactat şi semnat în 5 exemplare originale, la Bucuresti, azi 26 ianuarie 2012

 

SEMNATURILE FONDATORILOR

 1. 1.                     Gologan Marius Cătălin                           ............................
 2. 2.                     Ilea Cătălin Georgel                                  ............................
 3. 3.                     Vidu Cristian Mihai                                  ............................
 4. 4.                     Bilan Ioan Cristian                                    ............................
 5. 5.                     Gărgăianu Florentin Sebastian                .............................